اندیشه اسلامی(1)

برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و داوطلبان آزمون سراسری کاردانی به کارشناسی

سلام

امیدوارم سال نو بر همه شما مبارک باشه و سال خوبی را در پیش داشته باشید.سالی که همه شما مخصوصاْ دانشجویان با محبت و محترم خودم در آزمون امسال قبول بشن.برای اینکه از درس اندیشه اسلامی بتونید بالا ترین نمره را بگیرین من همه آزمون هایی که توسط سازمان سنجش از این کتاب برگزار شده را بررسی کردم و از هر فصل چند نکته مهم را در آوردم که احتمال سوال آمدن از اینها بسیار بالاست.البته این نکات فقط نکات بسیار مهم هستن و کسی که می خواد ۱۰۰٪ سوالات را جواب بده باید کتاب اصلی یا کتاب راهنمای من رو با دقت بخونه.البته من همواره تاکید کرده ام که برای آزمون امسال دانشپذیران حتماْ ۳ آزمون قبلی فراگیر(۸۶و۸۷و۸۸) و همچنین سوالات آزمون های کاردانی به کارشناسی سال ۸۷ و۸۸ در دو نوبت صبح و عصر(البته برخی از سوالات در کتاب پیام نور وجود ندارد.من سوالات مشترک را جدا کرده و به صورت سه آزمون که هر یک ۲۰ سوال دارد در اختیار دانشپذیرانی که با آنها کلاس داشته ام قرار داده ام ) را بخوانند.مطمئن باشید که همه ۲۵ سوال آزمون پیام نور امسال عیناْ یا موضوعاْ در این سوالات تکرار شده است همان گونه که ۲۱ سوال از۲۵ سوال آزمون سال ۸۸ در سوالات آزمون های قبل تکرار شده بود.

فصل اول:انسان

۱.بحث خود شناسی پیش در آمد جهان شناسی و ۲ حدیث ذیل آن

۲.آیه"ثم سواه و نفخ فیه من روحه" و تفسیر ذیل آن

۳.اینکه حقیقت و واقعیت انسان همان روح انسان است و دو آیه ای که بر آن دلالت دارد"الله یتوفی النفس حین موتها" و "قل یتو فاکم ملک الموت..."(توجه به معنای توفی)

۴.تعریف شناخت نظری(شناخت نسبت به هست ها) شناخت عملی(شناخت نسبت به باید ها و نبایدها)علم حصولی(علم با واسطه مفاهیم و صورت های ذهنی) و علم حضوری(علم بی واسطه و مستقیم به متعلق شناخت)و قسمی از علم حضوری به نام شهود عرفانی و حدیث امام علی در این مورد،گرایش های حیوانی،گرایش های انسانی و مثال های هر یک از آنها

فصل دوم:ایمان

۱.علم و معرفت ضرورتا ایمان آور نیست و آیه "وجحدوا بها و استیقنتها..."

۲.ایمان مبتنی بر معرفت است و ایمان بدون معرفت ممکن نیست  و دو ایه ای که ترجمه انها در کتاب امده و بر همین مطلب دلالت دارد.

۳.حدیث امام کاظم در بحث ایمان و عقل ومفهوم حجت باطنی و حجت ظاهری

۴.عمل بدون ایمان و تشبیه آن به سراب و خاکستر در قران کریم

۵.آیه "و قل الحق من ربکم فمن شاء ...." که دلالت بر اختیاری بودن ایمان و کفر دارد.

۶.حدیث"قولوا لا اله الا الله تفلحوا" که دلالت بر این دارد که ایمان به خدا اصلی ترین متعلق ایمان است و سایر متعلقات ایمان از لوازم آن محسوب می شوند.

۷.کم ترین و بالا ترین درجه ایمان

۸.دو آیه"انما المومنون الذین اذا ذکر الله..."و"هو الذی انزل السکینه...." که دلالت بر ذو مراتب بودن ایمان دارد.

فصل اول:اثبات وجود خدا

۱.این نظریه که برخی معتقدند وجود خدا آن قدر بدیهی و روشن است که نیاز به دلیل و برهان ندارد و فطری است و ایه"افی الله شک فاطر السموات والارض" که بر همین نکته دلالت دارد.

۲.آیه "سنریهم آیاتنا فی الافاق و.."واینکه را ههای شناخت خداوند به دو طریق کلی سیر در آفاق و سیر در انفس است.

۳.آیه"فاذا رکبو فالفلک دعو الله مخلصین له الدین.." که دلالت بر فطرت خداجوی انسان دارد.

۴.دو حدیث"کل قایم فی سواه معلول"و "کل شی قایم به" که هر دو به طور کلی دلالت بر معلولیت عالم دارد اما اولی دلالت بر فقر ذاتی معلول و دومی دلالت بر غنای ذاتی علت دارد.

۵.ابطال دور و اینکه به اجتماع نقیضین می انجامد و آیه ای که بر همین نکته دلالت دارد:"ام خلقوا من غیر شی ام هم الخالقون"

۶.آیه:"لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا" که از روش برهان خلف به اثبات وجود و یگانگی خداوند می پردازد و بر برهان هماهنگی از تقریر های برهان نظم دلالت دارد.

فصل دوم:صفات خدا

۱.اسامی دیگر راههای شناخت صفات خدا(راه عقلی=فلسفی    راه آیات و روایات=نقلی   راه کشف و شهود=عرفانی    افاق انفس  از طریق روش عقلی و نقلی=کلامی)

۲.در روش عقلی خداوند در مکان قرار نگرفته و در چیزی حلول نمی کند و محل حوادث نیست و صفات او زاید بر صفاتش نیست.

۳.تعریف صفات ذاتی، فعلی،نفسی و اضافی(یک سوال حتمی)

۴.ایه "وعنده مفاتح الغیب...."

۵.دلایل اثبات صفت قدرت و روایاتی که بر هر یک از دو دلیل دلالت دارد.

۶.تعریف اراده تکوینی و تشریعی و آیه"انما امره اذا اراد شیئاً..."که دلالت بر اراده تکوینی دارد.

۷.دو معنای حکمت و اینکه بنا بر هر معنا چه نوع صفتی است و اثبات حکمت به معنای دوم

۸.آیه"افحسبتم انما خلقناکم عبثا" و"رسلا مبشرین و منذرین" که اولی به اثبات معاد در پرتو حکمت الهی و دومی به اثبات نبوت در پرتو حکمت الهی می پردازد.

۹.معنای عدل تکوینی،عدل تشریعی و عدل جزایی و آیات ذیل آنها(یک سوال حتمی)

فصل سوم: مساله شر

۱.جمله"قدرت به محالات ذاتیه تعلق نمی گیرد و این عدم تعلق..."معنای آن و اینکه به را حل اول مساله شر (شر ناشی از ذات عالم ماده)مربوط می شود.

۲.ایه:"و لو ان اهل القری...."و"ظهر الفساد فی البر والبحر.."که دلالت بر شر ناشی از آزادی و اختیار انسان دارد.

۳.ایه:"ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" که علاوه بر را حل دوم مساله شر به این نکته هم دلالت دارد که بسیاری از درد و رنجهایی که از ستمگران به مردم می رسد،نتیجه عملکرد خود مردم است.

۴.دو آیه ای که دلالت بر شر ناشی از جزیی نگری و سطحی نگری دارد و کلید هر دو این است که در آنها کلمه"عسی" امده است.

۵.آیه"ان مع العسر یسرا" که دلالت بر شر باعث شکوفا شدن استعداد ها دارد.

فصل چهارم:توحید و عبادت

۱.از ایات مراتب توحید حد اقل یک سوال می آید که تشخیص دهید آیه مربوط به کدام یک از مراتب توحید است.برای تشخیص آسان تر به کلید های ذیل دقت کنید:

توحید در ذات(لا اله الا الله،احد یا واحد)

توحید در صفات(آیه و روایتی ندارد.)

توحید در خاقیت(خالق یا ریاح)

توحید در ربوبیت(آلهه)

توحید در تشریع(آیه و روایتی ندارد.)

توحید در اطاعت(از مشتقات طاعة)

توحید در حاکمیت(از مشتقات حکم)

توحید در عبادت(از مشتقات عبد)

(اگر در آیه ای دو نشانه از نشانه های فوق وجود داشت نشانه اول ملاک است.)

۲.معنای توحید صفاتی:"صفات خداوند در عین اختلاف مفهومی از لحاظ مصداقی و عینی وحدت دارند."

۳.اینکه توحید در خاقیت به معنای نفی اصل علیت نیست و ایه مربوط به همین ن مطلب:"الله الذی یرسل الریاح..."

۴.جلو ه های توحید در ربوبیت (تدبیر تکوینی و تدبیر تشریعی)

۵.تاریخ انبیا نشان می دهد که توحید در خالقیت مورد مناقشه امتهای آنان نبوده و اگر شرکی در کار بوده مربوط به توحید در ربوبیت و اشکال در تدبیر تکوینی خداوند بوده است مثلا در زمان حضرت ابراهیم و حضرت محمد(ص)

۶.دو ویژگی قانونگذار

۷.توحید در عبادت همان اصل یکتا رستی است که اصل مشترک همه ادیان آسمانی بوده است.

۸.در بحث اسرار نماز این پنج آیه و اینکه بر کدام یک از اسرار نماز دلالت دارد مهم است:

اقم الصلاه لذکری.......یاد خدا

ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر......نماز باعث پرهیز از گناه

و اذا قامو الی الصلاه قاموا کسالی........نماز باعث شادابی و نشاط

ان الصلاه کانت علی المومنین کتابا موقوتا.......نماز و وقت شناسی

فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون.....نماز و وقت شناسی

فصل اول:کلیات معاد

۱.ایه:"ایحسب الانسان الن نجمع عظامه...." که دلالت بر این نکته دارد  که علت انکار معاد از سوی گناه کاران باز بودن راه برای گناه کاری است نه شک و یا نا اگاهی در مورد آن

۲.آیه مربوط به اصحاب کهف"و کذلک اعثرنا علیهم..." و اینکه  منظور آگاه کردن مردم زمانه اصحاب کهف بود نه خود اصحاب کهف

۳.براهین اثبات معاد و آیاتی که بر هر یک دلالت دارد و نام دیگر برهان معقولیت(دفع ضرر محتمل)(یک سوال حتمی)

۴.آیه"یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم ...."و"منها خلقناکم و فیها نعیدکم..." که هر دو دلالت بر معاد جسمانی-روحانی(معاد جسمانی) دارد.

فصل دوم:مرگ

۱.دو ایه ای که دلالت بر حتمی و همگانی بودن مرگ دارد.

۲.آیه مربوط به مرگ آسان و مرگ دشوار

۳.ایه مربوط به مرگ قلب و دلایل مرگ قلب:۱.انسان از نظر تفکر و تعقل در درجه ای بسیار پایین جای گیرد۲.برای سخن حق گوش شنوا نداشته باشد.

۴.حدیث امام علی درباره مردگان زنده نما

۵.آیه"لکل امه اجل" که دلالت بر مرگ جامعه دارد و علل مرگ جامعه:۱.ظلم و ستم ۲.گناه و نا فرمانی خداوند

۶.اینکه توبه محتضر به خاطر اینکه قدرت بر جبران گناه ندارد مورد قبول نیست و ایه:"و لیست التوبه للذین یعملون السیئات..."

۷.وصیت در حال مرگ و آیه مربوط به آن:"کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت..."

۸.نا آگاهی انسان از لحظه مرگ و امتیازات این نا اگاهی و ایه مربوطه:"و ما تری نفس بای ارض تموت"

الف.به تاخیر نینداختن توبه ب.از دست ندادن امید و شور و نشاط در زندگی ج.نااگاهی انسان از لحظه مرگ جنبه تربیتی نیز دارد زیرا گزینش راه درست آنگاه نشانه کمال روح است که فرد بر انجام و ترک فعل توانا باشد نه وقتی خود را در یک قدمی مرگ می بیند.

فصل سوم:بعد از مرگ

۱.از اسامی قیامت روز فریاد"یوم التناد" و نزدیک بودن"فردا"

۲.حسابرس بودن خداوند در روز قیامت و دو آیه:"کفی بالله حسیبا" و"ان الینا ایابهم*ثم ان علینا حسابهم"

۳.آیه"و لتسئلن عما کنتم تعملون" که دلالت دارد بر اینکه در قیامت از همه اعمال انسان باز خواست و سوال می شود.

۴.آیه:"و نضع الموازین القسط..."معنای آن و تفسیر آن از دیدگاه اما صادق که فرمود منظور از میزان پیامبران و اوصیای آنان می باشند.و این جمله که معیار سنجش اعمال در روز قیامت حق است.

۵.اینکه برای مشرکان و گناه کاران در قیامت میزانی نخواهد بود و ایه مربوطه:"فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا"

۶.در موضوع گواهان روز رستاخیز آیات مربوط به گواهی فرشتگان،گواهی زمین و گواهی اعضای بدن

۷.آیه:"فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره..."که دلالت بر تجسم اعمال دارد.

فصل چهارم:بهشت و جهنم

1.اینکه بهشت و جهنم هم اکنون خلق و آماده شده است و سه آیه ای که بر این موضوع دلالت دارد.

2.اینکه راه رسیدن به بهشت هر عملی است که رضای خدا در آن باشد که آن عملی است که یا عقل انسان دستور می دهد یا وحی.

3.بهترین انفاق انفاق علم و دانش و احکام و معارف دین است.

4.بالا ترین مقام بهشتی مقام "قرب" یا "عندیت" است که به شهدا تعلق دارد و مخصوص شهیدان است و آیه مربوطه:"و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله....

موفق باشید

 روح الله کریمی-مدیر وبلاگ و مدرس اندیشه اسلامی

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۷ فروردین۱۳۸۹ توسط روح الله کریمی