اندیشه اسلامی(1)

برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و داوطلبان آزمون سراسری کاردانی به کارشناسی

 

4- به كداميك از دلايل زير انسان به تحقيق درباره معاد علاقمند است؟

الف-انسان ذاتاً علم دوست و حقيقت‌جوست

ب- انسان مي‌خواهد بداند آيا زندگي‌اش با مرگ پايان مي‌يابد يا پس از آن زندگي خواهدداشت.

ج- شناخت غايت و هدف زندگي براي انسان از اهميت زيادي برخوردار است.

د- هر سه مورد صحيح است.

5- اصلي‌ترين موضوعي كه قرآن پس از توحيد به آن اهتمام ويژه‌اي دارد كداميك از گزينه‌هاي زير است؟

الف- عدل           ب-نبوت        ج-امامت            د-معاد

6- كداميك از گزينه‌هاي زير كه دلالت بر اهميت معاد مي كند صحيح است؟

الف- شمار آيات قرآن درباره معاد بيش از 1400 آيه است

ب- معاد، مورد اهتمام همه انبياي الهي بوده است

ج- اصولاً دعوت به دين در صورتي معنا دارد كه زندگي پس از مرگ جزء اصول اساسي آن باشد.

د- هر سه مورد صحيح است

7- آيه‌ي «اَفحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا لاترجعون» بيانگر اهميت كداميك از اصول دين و مذهب است؟

الف- توحيد         ب-نبوت              ج-معاد             د-امامت

8- كداميك از آيات زير بر اهميت معاد تاكيد دارد؟

الف- بلي قادرين علي ان نسوي بنانه

ب-ايحسب الانسان الن نجمع عظامه

ج- افحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا ترجعون

د- هر سه مورد صحيح است

9- ترجمه آيه «اَفحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا لاترجعون» در كداميك از گزينه‌هاي زير آمده است؟

الف-آيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده‌ايم و به سوي ما بازگردانده نمي‌شويد

ب-آيا انسان مي‌پندارد كه هرگز استخوانهاي او را ]پس از متلاشي شدن[ جمع نخواهيم كرد.

ج- آيا انسان‌ها در روز قيامت نزد خداي بزرگ محشور نمي‌گردند

د-آيا انسان در روز قيامت مورد سئوال و جواب قرار نخواهند گرفت

10- چه عاملي سبب شد كه قوم يهود، آيات معاد را از تورات فعلي حذف كنند؟

الف- ميل باطني به زندگي دنيوي              ب-عدم اعتقاد به معاد

ج-عدم اعتقاد به خدا               د- عدم علم به آيات

11-براساس آيات قرآني كداميك از پيامبران الهي در همان روزي كه به دنيا آمد از معاد ياد كرد؟

الف- حضرت عيسي (ع)                ب- حضرت موسي (ع)

ج- حضرت ابراهيم (ع)               د- حضرت يونس (ع)

12- كداميك از گزينه‌هاي زير جزء دلايل وقوع معاد نيست؟

الف- احياي پرندگان      ب- زنده شدن عزير        ج-اصحاب كهف        د- شتر قوم عاد

13- كداميك از پيامبران الهي از خدا خواست تا كيفيت زنده شدن مردگان را پس از متلاشي شدن اجزاي آنها براي او بنماياند؟

الف- حضرت ابراهيم (ع)                  ب- حضرت عيسي (ع)

ج- حضرت موسي (ع)                  د- حضرت يعقوب (ع)

14- كداميك از پرندگان زير جزء چهار مرغي نبود كه حضرت ابراهيم (ع) آنها را انتخاب كرد؟

الف- كبوتر              ب-طاووس       ج-كلاغ              د-گنجشك

15- عزير از انبياي كداميك از اقوام زير بود؟

الف- قوم بني اسرائيل         ب-قوم بني قريظه         ج-قوم بني ساعده         د-قوم بني قينقاع

16- خداوند كداميك از انبياء بني اسرائيل را بعد از صد سال زنده نمود؟

الف- ارميا(ع)           ب- ادريس (ع)       ج- نوح (ع)         د- يونس (ع)

17-اصحاب كهف چندسال را در غار سپري نمودند؟

الف- 308            ب- 309              ج-306               د-305

18- آيه «وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعدالله حق و ان الساعه لاريب فيها» به كدام نمونه مشابه معاد اشاره دارد؟

الف- احياي پرندگان                ب- زنده شدن عزير

ج- اصحاب كهف                      د- زنده شدن مردگان

19- كداميك از انبياء الهي به اذن خداوند مردگان را زنده مي‌كرد؟

الف- حضرت ابراهيم(ع)                   ب- حضرت عيسي (ع)

ج- حضرت موسي (ع)                  د- حضرت يعقوب (ع)

20- كداميك از انبياي الهي به اذن خداوند كور مادرزاد و بيماران مبتلا به پيسي را شفا مي‌داد؟

الف- حضرت عيسي (ع)                ب- حضرت موسي (ع)

ج- حضرت ابراهيم (ع)               د- حضرت نوح (ع)

21- رويش گياهان پس از خشكي و مردگي اشاره به كداميك از گزينه‌هاي زير دارد؟

الف- توحيد         ب- معاد            ج- نبوت             د- اراده خدا

22- كداميك از براهين زير وجود معاد را اثبات مي‌كند؟

الف- برهان فطرت         ب-برهان عدالت      ج-برهان معقوليت         د-هر سه مورد

23- اينكه انسان ميل به زندگي جاويدان و بقا دارد و از نيستي بيزار است به كداميك از براهين معاد اشاره دارد؟

الف- برهان تمانع        ب-برهان فطرت  ج    -برهان عدالت       د-برهان معقوليت

24- اين سخن از كيست «چگونه ممكن است نفوس انساني نابود گردند درحالي كه خداوند در طبيعت انسان به مقتضي حكمتش عشق به هستي و بقا قرار داده و در نهاد و فطرت حياتش كراهت از عدم و فنا گذاشته است».

الف- فيض كاشاني         ب-محقق طوسي        ج-علامه حلي         د-علامه اميني

25-آيه‌ي «اَفحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا لاترجعون» بر كداميك از براهين معاد دلالت دارد؟

الف-برهان عدالت         ب-برهان معقوليت         ج-برهان فطرت       د-برهان تمانع

26- كداميك از براهين زير وجود معاد را اثبات نمي‌كند؟

الف- برهان حركت         ب-برهان فطرت       ج-برهان عدالت      د-برهان معقوليت

27- آيه‌ي «ايحسب الانسان ان يترك سدي» بر كداميك از براهين معاد تاكيد دارد؟

الف- برهان حركت         ب-برهان فطرت       ج-برهان عدالت      د- برهان معقوليت

28- آيه‌ي «بالعدل قامت السموات و الارض» بر كداميك از براهين معاد دلالت دارد؟

الف- برهان معقوليت ب-برهان عدالت      ج-برهان فطرت       د- برهان نظم

29- كداميك از عبارات زير به برهان عدالت بر اثبات معاد اشاره دارد؟

الف- بالعدل قامت السموات و الارض       ب- العدل اساس به قوام العالم

ج- ان الله لايظلم الناس شيئاً              د- هر سه مورد صحيح است

30- كداميك از براهين اثبات معاد، دليل بر عدم شايستگي دنيا، براي ابديت است؟

الف- برهان فطرت         ب- برهان عدالت      ج- برهان معقوليت        د- برهان وجودي

31- اين حديث از كداميك از امامان دين است؟ «خداوند دنيا را نه براي پاداش دوستانش پسنديد و نه براي كيفر دشمنانش»

الف- حضرت علي(ع)                  ب- حضرت امام حسن (ع)

ج- حضرت امام حسين (ع)                  د- حضرت امام هادي (ع)

32- قاعده «دفع ضرر محتمل» دلالت بر كداميك از براهين معاد مي‌كند؟

الف- برهان فطرت         ب- برهان عدالت      ج-برهان نظم        د- برهان معقوليت

33- كداميك از گزينه‌هاي زير در تقسيم‌بندي انواع معاد درست است؟

الف- دنيوي، اخروي  ب- جسماني، روحاني  ج- انفسي‌،آفاقي     د-مادي، صوري

34- كداميك از گزينه‌هاي زير تعريف معاد روحاني است؟

الف- برخي معتقدند كه بعد از مرگ و حتي در قيامت فقط روح مجرد محشور مي‌گردد

ب- بدني كه روح به آن تعلق داشته، به محشر گام نمي‌نهد

ج- لازمه پاداش و كيفر وجود بدن است

د- الف و ب صحيح است

 

35- تعريف زير مربوط به كداميك از انواع معاد است؟ «تا بدني در ميان نباشد، پاداش و كيفر تحقق نمي‌پذيرد».

الف- جسماني        ب- روحاني     ج- انفسي      د- اخروي

36- از ديدگاه قرآن معاد به چه معنايي است؟

الف- برانگيخته شدن دوباره روح              ب- برانگيخته شدن دوباره جسم مادي

ج- برانگيخته شدن دوباره روح و جسم باهم     د- هيچكدام

37-اگر بگوئيم كه علاوه بر برخي از لذتها و آلامي جسماني، يك رشته پاداشها و كيفرها و آلام روحي و عقلي نيز وجود دارد كه نفس در ادارك آنها هرگز به بدن و قواي حسي نيازمند نيست به اين نوع معاد، معاد …… گويند؟

الف- روحاني        ب-جسماني      ج-دنيوي            د- بدني

38- كداميك از آيات الهي گواهي مي‌دهند براينكه علاوه برروح، بدن مادي نيز محشور خواهد شد؟

الف- آياتي كه از احياي مردگان در امتهاي پيشين سخن مي‌گويند.

ب- آياتي كه به روشني گواهي مي‌دهند انسان از خاك آفريده شده است و دوباره به آن بازمي‌گردد و پس از آن بيرون مي‌آيد

ج- آياتي كه نشان مي‌دهند در روز رستاخيز اعضاي بدن انسان، براعمال او گواهي مي‌دهند

د- هر سه مورد صحيح است

39- درباره لذتها و آلام جسماني، كداميك از سوره‌هاي مبارك قرآن مجيد گواه روشني است براينكه معاد انسان هم جسماني است و هم روحاني؟

الف- سوره دخان      ب-سوره واقعه       ج-سوره حشر         د-سوره اخلاص

40-اگر هردو معناي معاد جسماني و معاد روحاني را درنظر بگيريم از نظر قرآن معاد جسماني است يا روحاني؟

الف- جسماني                      ب-روحاني     

ج-جسماني و روحاني                 د- نه روحاني و نه جسماني

 

 

 

 

1) الف

21) ب

 

 

2) د

22) د

 

 

3) د

23) ب

 

 

4) د

24) الف

 

 

5) د

25) ج

 

 

6) د

26) الف

 

 

7)ج

27) ب

 

 

8) د

28) ب

 

 

9) الف

29) د

 

 

10) الف

30) ب

 

 

11) الف

31) الف

 

 

12) د

32) د

 

 

13) الف

33) ب

 

 

14) د

34) د

 

 

15) الف

35) الف

 

 

16) الف

36) ج

 

 

17) ب

37) الف

 

 

18) ج

38) د

 

 

19) ب

39) ب

 

 

20) الف

40) ج

 

 

 

 

نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۲۶ خرداد۱۳۸۸ توسط روح الله کریمی