اندیشه اسلامی(1)

برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و داوطلبان آزمون سراسری کاردانی به کارشناسی

 

6- ريشه واژه ايمان چيست‌؟

الف – امن      ب- امين             ج- امانت           د- ب و ج صحيح است

7- كداميك از گزينه‌هاي زير تعريف ايمان است‌؟

الف – جاي‌گير شدن اعتقاد درقلب          ب – تصديق چيزي با اطمينان

ج-  وثوق به چيزي يا كسي           د – هرسه مورد صحيح است‌

8- اين حديث از كيست‌: «ايمان تصديق قلبي و اقرار زباني و عمل به اركان و اعضاست»‌؟

الف – امام علي (ع) ب- امام سجاد (ع)        ج- امام رضا (ع)         ج- امام هادي (ع)

9- معناي لغوي ايمان چيست‌؟

الف – امنيت يافتن       ب- اعتقاد و تصديق قلبي به چيز يا كسي

ج- جاي‌گيرشدن       د – دلگرمي واطمينان

10-هرگاه واژه ايمان به معناي اصطلاحي به كاربرده شود كداميك از گزينه‌هاي زيرمورد نظراست‌؟

الف – اعتقاد و تصديق قلبي به خدا           ب- اعتقاد به روز قيامت

ج- اعتقاد به كتب آسماني و ملائكه و پيامبران      ج- همه موارد

11- كسي كه به خدا‌، روز قيامت‌، كتاب آسماني و پيامبران اعتقاد داشته باشد را اصطلاحاً چه مي‌گويند‌؟

الف – صالح         ب- نيكوكار         ج- مؤمن            د – معتقد

12- كدام گزينه صحيح است‌؟

الف – هركس ايمان دارد حتماً علم و معرفت هم دارد‌ اما عكس آن صحيح نيست‌.

ب –هركس ايمان دارد لزوماً علم ومعرفت ندارد‌، اما هركه علم و معرفت دارد حتماً ايمان دارد

ج- هركس ايمان دارد‌، لزوماً علم ومعرفت هم دارد و هركس علم و معرفت دارد حتماً ايمان هم دارد‌.

د- هيچ‌كدام

13- آيه شريفه « وجحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا» دلالت برچه چيزي دارد‌؟

الف – ايمان بدون معرفت امكان ندارد              ب- ايمان بدون معرفت ممكن است

ج- علم بدون ايمان امكان ندارد              د – علم بدون ايمان ممكن است

14- دليل انكار وجود خدا و نبوت حضرت موسي (ع) از جانب قوم بني اسراييل چه بود‌؟

الف – نداشتن ايمان               

ب- عدم تميز سحر وجادو از معجزه

ج- به خاطرداشتن روحيه برتري جويي و ستمكاري

د- عدم معرفت و يقين به معجزات حضرت موسي (ع)

15- با توجه به معناي آيه 256 «سوره بقره» ( دردين اجبار و اكراه وجود ندارد و خداوند راه درست را از راه انحرافي روشن كرده است)‌. كداميك از گزينه‌هاي زير درست است‌؟

الف – شناخت بدون ايمان ميسر نيست       ب- ايمان مبتني برمعرفت است

ج- ايمان بدون معرفت اجر و ارجي ندارد       د – ب و ج صحيح است

16- از آيه شريفه « ازميان بندگان خدا‌، تنها دانشمندان از او مي‌هراسند» كدام يك از گزينه‌هاي زيرقابل استنباط است‌؟

الف – ايمان بدون شناخت ارزشي ندارد     ب – ايمان مبتني برشناخت است

ج- شناخت مبتني برايمان است        د – الف و ب

17- خشيت الهي كه از …… ايمان است‌، ناشي از…… به خداوند است‌؟

الف- لوازم‌، علم و آگاهي           ب- متعلقات‌، علم و قدرت 

ج- ذات‌‌، علم و معرفت          د – رئوس‌، تقوا و پرهيزگاري

18- دركداميك از اديان زير ايمان مبتني برشناخت و معرفت است‌؟

الف – مسيحيت        ب- اسلام       ج- زرتشت      د – ماني

19- دركداميك از اديان زير انسان نخست بايد ايمان بياورد تا بفهمد‌؟

الف – مسيحيت        ب- اسلام       ج – بودا            د – كنفوسيوس

20- كدام گزينه صحيح است‌؟

الف – از ديدگاه اسلام‌، ايمان با عقل منافات دارد

ب- از ديدگاه اسلام ايمان با عقل منافات ندارد‌

ج- از ديدگاه اسلام ايمان برعقل برتري دارد

د – از ديدگاه اسلام عقل درخدمت ايمان است

21- از ديدگاه اسلام كدام دو موهبت الهي مي‌تواند انسان را به سعادت جاودانه برساند‌؟

الف – عقل وعشق      ب- ايمان و تلاش      ج- عقل و دين       د – ايمان وعمل

22- كداميك از آيات زير برتأييد عقل از سوي دين دلالت دارد‌؟

الف – ما قرآن را به زبان عربي نازل كرديم‌، شايد تعقل كنيد‌

ب- ان شرالدواب عندالله الصم بكم الذين لايعقلون

ج- و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير

د – همه موارد

23- آيه شريفه: « و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير» دروصف چه كساني است‌؟

الف – اصحاب جهنم   ب- اصحاب بهشت      ج- اصحاب يمين      د – اهل كتاب

24- براساس حديث امام كاظم (ع) حجت ظاهري و حجت باطني به ترتيب كدامند‌؟

الف – انبيا‌ء و امامان ، دين            ب- انبياء و امامان‌، عقل

ج- عقل‌، انبيا‌ء و امامان           د – عقل‌، وحي

25- در روايات اسلامي از عقل به چه چيزي تعبيرمي‌شود‌؟

الف – حجت ظاهري         ب- حجت باطني       ج- راهنماي مؤمن         د – ب و ج صحيح است

26- در روايت « يا هشام‌، ان لله علي الناس حجتين‌، حجه ظاهره و حجه باطنه» مقصود از حجت ظاهري چيست‌؟

الف – رسولان             ب- عقل             ج- دل               د – شهود

27- اين سخن گهربار از كيست‌؟ «العقل دليل المؤمن»

الف – امام علي (ع) ب- امام صادق (ع)   ج) امام حسين (ع)   د) امام حسن (ع)

28- امام صادق عليه السلام مي‌فرمايند‌:  «العقل …… المؤمن»

الف – عين           ب- سجن         ج- دليل            د – نور

29- اختلاف اصلي فرق اسلامي درباب مسأله‌ي عقل و دين درچيست‌؟

الف – عده‌اي منكر دخالت عقل دردين هستند‌ و عده‌اي ديگر آن را لازم مي‌دانند

ب- اختلاف فقط درقلمرو و حيطه كاركرد عقل است

ج- اختلاف درترجيح عقل بروحي يا وحي برعقل است

د- هيچ اختلافي در اين باب ميان فرق اسلامي نيست

30- براساس روايت زيرپاسخ كدام گزينه است‌؟ «هركس…… است‌، دين دارد وكسي كه دين دارد به بهشت مي‌رود»‌

الف – عاقل          ب- عالم             ج- بالغ            د- سالم

31- انتخاب دين وپيروي از آن به وسيله چه چيزي صورت مي‌گيرد‌؟

الف – شهود          ب – كشف        ج- عقل              د – حكمت

32- اين روايت ازكيست‌:« هركس عاقل است‌،دين دارد و كسي كه دين دارد به بهشت مي‌رود‌»‌؟

الف – امام صادق‌ (ع)     ب- امام كاظم (ع)   ج- امام هادي (ع)   د- امام حسن (ع)

33- رابطه ايمان و عمل ازنظراسلام چگونه است‌؟

الف – درواقع و درمفهوم يك چيزند        ب- ايمان وعمل رابطه‌اي با هم ندارند

ج- عمل ارجح از ايمان است              د – از لحاظ مفهومي متمايزند اما ارتباط تنگاتنگي دارند

34- براساس روايات اسلامي نمود ظاهري ايمان چيست‌؟

الف – نظر      ب- وحي             ج- عمل             د – عقل

35- آيه شريفه‌: « قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا» دلالت برچه چيزي دارد‌؟

الف – عمل نمود ظاهري ايمان است         ب- عمل از اركان ايمان است

ج- ايمان بدون عمل‌، ايمان راستين نيست  د – همه موارد

36- از ديدگاه امام صادق (ع) كمترين مرتبه ايمان چيست‌؟

الف – اعتقاد به وحدانيت خداوند         ب- اعتقاد به رسالت حضرت محمد (ص)

ج- اطاعت از حق و شناخت امام زمان      د – هرسه مورد صحيح است

37- ايمان راستيني كه باعث سعادت آدمي مي‌شود ايماني است توام با ………

الف –عقل       ب- وحي              ج – عرفان      د – عمل

38- اين روايت از كيست‌: «اگر ايمان تنها بر زبان آوردن شهادتين بود روزه و نماز وهيچ حلال و حرامي تشريع نمي‌گشت‌»

الف – امام علي (ع)      ب – امام صادق (ع)  ج- امام حسن (ع)         د – امام حسين (ع)

39- قرآن كريم‌، اعمال كساني را كه به پروردگارشان كفر ورزيدند را به چه چيزي تشبيه مي‌كند‌؟

الف – خاكستري كه در روز طوفاني هيچ اثري از آن باقي نمي‌ماند

ب- خاري كه باد آن را به راحتي دربيابان به اين سو و آن سو مي‌برد

ج- سرابي دربيابان هموار كه تشنه آن را آب مي‌پندارد‌

د – الف و ج صحيح است

40- اين آيه شريفه‌ دلالت برچه چيزي دارد‌: «كساني كه كفر ورزيدند‌، اعمالشان چون سرابي  است دربيابان هموار كه تشنه آن را آب مي‌پندارد‌»

الف – عمل بدون ايمان              ب- ايمان بدون عمل      

ج- ايمان بدون معرفت          د – معرفت بدون ايمان

41- تقبيح و تحسين افعال‌، استحقاق عقاب و پاداش رفتار انسان نشان‌دهنده وجود …… دربشراست‌؟

الف – عقل      ب- اختيار      ج- ايمان            د – علم

42- كدام گزينه دلالت براختيار انسان دارد‌؟

الف – سنجش عمل قبل از دست زدن به آن

ب- خشنودي يا پشيماني بعد از انجام عمل

ج- تقبيح و تحسين افعال و استحقاق عقاب و پاداش رفتار

د – همه موارد

43- آيه زيردلالت بر چه چيزي دارد‌؟ «و قل الحق من ربكم فمن شاء فيلومن و من شاء فليكفر‌»

الف – ايمان مبتني بر شناخت است         ب- عقل و ايمان همديگر را تأييد مي‌كنند

ج- ايمان و كفر دو امر اختياري است     د – ايمان بدون عمل‌، ايمان حقيقي نيست

44- نكوهش كفر درآيات قرآن نشانه چيست‌؟

الف – اختياري بودن ايمان و كفر         ب- رابطه ميان ايمان وعقل

ج – عدم شناخت كفر            د – ب و ج صحيح است

45- آيه شريفه‌: « كساني كه آيات ما را دروغ شمردند و از پذيرفتن آنها تكبر ورزيدند‌، درهاي آسمان برايشان گشوده نمي‌شود و دربهشت درنمي‌آيند‌» برچه چيزي دلالت دارد‌؟

الف – اجباري بودن كفر                  ب- اختياري بودن كفر

ج- نادان بودن كافران                  د – عمل بدون ايمان كافران

46- كداميك از دلايل زير وجود اختيار و آزادي را درانسان به اثبات نمي‌رساند‌؟

الف – سنجيدن عمل و سپس انجام آن عمل

ب- خشنودي يا پشيماني بعد از اعمال عمل

ج- تقبيح و تحسين افعال انسان

د – علم مطلق الهي به همه چيز

47- كداميك از گزينه‌هاي زير از متعلقات ايمان محسوب مي‌شوند‌؟

الف – اعتقاد به نبوت         ب- اعتقاد به معاد       ج- اعتقاد به امامت      د– هرسه مورد صحيح است

 

48- اصلي‌ترين متعلق ايمان كدام است‌؟

الف – اعتقاد به معاد                   ب- توحيد و ايمان به خدا

ج- اعتقاد به نبوت                      د – اعتقاد به كتب الهي پيشين

49- گزينه صحيح را انتخاب كنيد‌؟

الف – خداوند به اقتضاي ربوبيت‌ و حكمت‌، لازم است كه پيامبراني را براي هدايت انسان‌ها برانگيزد

ب – ايمان به كتب الهي پيشين از لوازم ايمان به حساب نمي‌آيد

ج- ايمان به انبياء از لوازم ايمان به معاد است

د – حكمت خداوند اقتضاء مي‌كند كه عالم منحصر به اين عالم مادي باشد

50- كداميك از صفات الهي اقتضا مي‌كند كه خداوند پاداش و كيفرهركس را متناسب باعمل او‌، بدو اعطاء كند‌؟

الف – حكمت و ربوبيت                    ب- عدالت وحكمت          

ج- خالقيت و رازقيت               د- سميع وبصير

51- كداميك از صفات الهي اقتضاء مي‌كند كه عالم منحصر درعالم ماده نباشد‌؟

الف – رحمت              ب- علم             ج- قدرت             د – حكمت

52- كداميك از صفات خداوند مستلزم فرستادن پيامبران براي هدايت انسانهاست‌؟

الف – ربوبيت و رحمانيت                 ب- حكمت و ربوبيت

ج-  ربوبيت و رحيميت               د – ربوبيت و حكمت

53- كداميك جزء اصول دين محسوب نمي‌شود‌؟

الف – ايمان به توحيد                   ب- ايمان به نبوت  

ج- ايمان به معاد                       د – ايمان به امامت

54- عالمي را كه از طريق عقل يا شهود و رويت قلبي به وجود آن اعتقاد پيدا مي‌كنيم چه عالمي مي‌گويند‌؟

الف – عالم شهادت             ب- عالم محسوس      ج- عالم غيب        د – عالم ناسوت

55- عالمي را كه از طريق حواس درك مي‌كنيم چه عالمي مي‌گويند‌؟

الف – عالم شهادت             ب- عالم محسوس      ج- عالم غيب        د – الف وب صحيح است

56- اين حديث گهربار از كيست و بر چه چيزي دلالت دارد‌؟ «قولوا لا اله الا الله تفلحوا‌»

الف – امام علي (ع)‌، اهميت رستگاري      ب- امام علي‌ (ع)‌، اهميت خودشناسي

ج- پيامبراكرم (ص)‌، ايمان به خدا       د – امام صادق (ع)‌، ايمان به معاد

57- ايمان به كدام عالم‌، جداكننده نگرش ديني از نگرش الحادي و مادي‌گرايانه است‌؟

الف – عالم مثال         ب- عالم ملكوت      ج- عالم معقول      د – عالم غيب

58- اعتقاد به عالم غيب از چه طريق ميسراست‌؟

الف – حواس         ب- تجربه      ج- عقل وشهود قلبي  د – خيال

59- كداميك از گزينه‌هاي زيرتعريف عالم محسوس است‌؟

الف – از طريق حواس قابل درك است

ب – از طريق عقل و شهود يا رؤيت قلبي قابل درك است

ج- از طريق چشم قابل درك است

د- عالمي كه جداكننده نگرش ديني از نگرش الحادي است

60- برترين مرحله ايمان چيست‌؟

الف – شهادت        ب- معرفت      ج- عصمت       د – شناخت

61- آدمي ازطريق كدام قوه مي‌تواند به اوصاف عالم غيب پي ببرد‌؟

الف – قوه عقل      ب- قوه خيال        ج- قوه وهم         د – قوه حس

62- جلوه ايمان …… است‌؟

الف – حكمت         ب – معرفت      ج- عمل صالح        د- عدالت

63- با توجه به آيه شريفه‌: « انما المومنون الذين اذا ذكرالله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا» بيانگرچيست‌؟

الف – وجود مراتب مختلف ايمان      ب- آرامش و اطمينان خاطرمؤمنان

ج- ابتناء ايمان برمعرفت           د – اختياري بودن ايمان

64- «سكينه» درآيات قرآني يعني چه و نتيجه چيست‌؟

الف – به معناي آرامش و اطمينان خاطراست و نتيجه ايمان است

ب- به معناي سكون و عدم حركت است و نتيجه معرفت است

ج- به معناي آرامش و اطمينان خاطراست و نتيجه تفكر است

د – به معناي سكون و عدم حركت است و نتيجه ايمان است

65- اين حديث از كيست و برچه چيزي دلالت دارد‌؟ « ايمان مانند نردباني است كه ده پله دارد و پله‌هاي آن يكي پس از ديگري پيموده مي‌شود‌.»

الف – امام علي (ع)‌، وجود مراتب مختلف ايمان

ب- امام صادق (ع)‌، وجود مراتب مختلف ايمان

ج- امام رضا (ع)‌، ايمان بدون ولايت معني ندارد

د – امام كاظم (ع)‌، حقيقت جداي از ايمان نيست

66- كدام گزينه صحيح نيست‌؟

الف – عالم غيب دربرابر عالم شهادت است 

ب- عالم غيب از طريق حواس قابل درك نيست

ج- عالم شهادت از طريق شهود قلبي قابل درك است

د- عالم غيب از طريق عقل يا شهود قلبي قابل درك است‌

67- ايمان به كتاب الهي‌، ملائكه و امامت مستقيماً از لوازم ايمان به …… است‌؟

الف – خدا      ب- رسالت       ج- معاد            د - غيب

 

 

 

 

 

 

 

 

1) الف

21) ج

41) ب

61) الف

 

2)ج

22) د

42) د

62) ج

 

3) ج

23) الف

43) ج

63) الف

 

4) ب

24) ب

44) الف

64) الف

 

5) الف

25) د

45) ب

65) ب

 

6) الف

26) الف

46) د

66) ج

 

7) د

27) ب

47) د

67) د

 

8) ج

28) ج

48) ب

 

 

9) ب

29) ب

49) الف

 

 

10)د

30) الف

50) ب

 

 

11)ج

31) ج

51) د

 

 

12) الف

32) الف

52) د

 

 

13) د

33) د

53) د

 

 

14)ج

34) ج

54) ج

 

 

15) د

35) د

55) د

 

 

16) د

36) د

56) ج

 

 

17) الف

37) د

57) د

 

 

18) ب

38) الف

58) ج

 

 

19) الف

39) د

59) الف

 

 

20) ب

40) الف

60) ج

 

 

نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۲۶ خرداد۱۳۸۸ توسط روح الله کریمی